+420 481 622 211 obchodni@polyform.cz
e-shop
ČESKÁDESKA.cz

Ochrana osobních údajů

Informujeme Vás o zpracování Vašich osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme, v souladu s právními předpisy týkajícími se ochrany osobních údajů. Stěžejním právním předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, v účinném znění (dále jen „Nařízení EU“) a dále zákon o zpracování osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Správce osobních údajů

FASHION STYLE – POSTFORMING ELEMENTE, s.r.o., IČ 63220016, se sídlem Bořkovská 627, Semily 513 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, C 8038

 

Zpracovávané osobní údaje se souhlasem subjektu osobních údajů

Rozesílání newsletterů a jiných (ať již elektronických či listinných) obchodních sdělení, nejste-li náš zákazník

 • osobní údaje: e-mailová adresa (u elektronických obchodních sdělení), jméno a příjmení a adresa (u listinných obchodních sdělení),

 • právní titul: Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby,

 • účel(y): marketing.

 • Přihlásíte-li se k odběru našeho newsletteru či jiných elektronických obchodních sdělení, tak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání našich elektronických obchodních sdělení. Obdobně, přihlásíte-li se k odběru našich listinných katalogů, tak Vaše údaje zpracováváme výlučně za účelem rozesílání těchto katalogů.

 

Zpracovávané osobní údaje bez souhlasu subjektu osobních údajů

Plnění smlouvy uzavírané přes e-shop/webové stránky vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, příp. fakturační adresa a IČO, příp. platební údaje, detaily Vašich objednávek (v případě dohody o poskytnutí cenové záruky),

 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti,

 • účel(y): realizace smluvního závazku (např. koupě, dohody o poskytnutí cenové záruky atd.) včetně související obchodní a finanční komunikace (vč. pojištění obchodu).

 • Osobní údaje zpracováváme poté, co údaje zadáte na naší webové stránce do vstupního pole nebo nám je zašlete e-mailem.

 

Plnění smlouvy uzavírané v prodejně vč. vyřízení případných reklamací

 • osobní údaje: jméno a příjmení, fakturační adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, IČO, detaily Vašich nákupů (v případě dohody o poskytnutí cenové záruky),

 • právní titul: plnění smlouvy nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy provedených na Vaši žádost, plnění právní povinnosti,

 • účel(y): realizace smluvního závazku (např. koupě, dohody o poskytnutí cenové záruky atd.) včetně související obchodní a finanční komunikace (vč. pojištění obchodu).

 • Osobní údaje v souvislosti s nákupem v naší kamenné prodejně zpracováváme, jen pokud tyto údaje sdělíte našemu zaměstnanci z důvodu vystavení daňového dokladu a zaevidování tohoto dokladu do naší účetní evidence. Osobní údaje zpracováváme dále za účelem pojištění kontraktu uzavíraného s Vámi.

 

Rozesílání newsletterů a jiných obchodních sdělení, jste-li náš zákazník

 • osobní údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa, (v případě založeného zákaznického účtu) ostatní údaje evidované v rámci zákaznického účtu,

 • právní titul: oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR ve spojení s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti,

 • účel(y): marketing.

 • Jste-li náš zákazník, tak v souladu s recitálem 47 Nařízení EU můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat za účelem přímého marketingu, konkrétně za účelem rozesílání obchodních sdělení naší společnosti. Toto zpracování ukončíme, jakmile nám dáte najevo, že si tato obchodní sdělení již nepřejete dostávat. Tak můžete učinit buď:

  • a) kliknutím na internetový odkaz, který je obsažen v zápatí zaslaného obchodního sdělení a jenž slouží k tomuto účelu; nebo

  • b) prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, z níž jste obchodní sdělení obdrželi (postačí kliknout na „odpovědět“ a do předmětu zprávy napsat „NEPOSÍLAT“).

 

Součinnost s orgány veřejné moci

 • osobní údaje: různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci,

 • právní titul: plnění právní povinnosti,

 • účel(y): různé dle konkrétního požadavku orgánu veřejné moci.

 

Vedení účetnictví

 • osobní údaje: fakturační údaje (jméno a příjmení, fakturační adresa, IČ a DIČ),

 • právní titul: plnění právní povinnosti,

 • účel(y): účetní evidence.

 

Vymáhání dlužných pohledávek vůči zákazníkům

 • osobní údaje: veškeré údaje související se smluvním závazkem mezi naší společností a našimi zákazníky v prodlení,

 • právní titul: oprávněný zájem naší společnosti (spočívající v našem nároku na úhradu dlužných pohledávek),

 • účel(y):

 • Osobní údaje těch zákazníků, kteří se ocitnou v prodlení s úhradou našich pohledávek a kteří navzdory našim výzvám odmítají plnit řádně a včas své smluvní závazky vůči naší společnosti, zpracováváme za účelem vymožení našich dlužných pohledávek.

 

Zákaznická linka

 • osobní údaje: údaje, které nám o sobě sdělíte, příp. údaje o objednávce, kterou se zákaznickou linku chcete řešit,

 • právní titul: podle povahy Vašeho dotazu,

 • účel: podpora prodeje.

 • Zákaznickou linku lze kontaktovat jak telefonicky tak emailem příp. přes webové rozhraní.

 

Účely zpracování osobních údajů, pro které jsou osobní údaje určeny, a právní základ pro zpracování:

 • plnění smlouvy a poskytování služeb

 • zajištění provozních činností

 • účetní a daňové účely

 • vymáhání pohledávek

 • splnění právní povinnosti

 • přímý marketing

 • ochrana majetku a osob

 • archivnictví vedené na základě zákona.

 

Práva subjektů osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá transparentně, korektně a v souladu s GDPR. Subjekt údajů má právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, stejně jako další práva v případě, že se domnívá, že zpracování není v pořádku. Subjekt údajů může podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informování subjektů osobních údajů o jejich právech, jsou následující:

 • právo znát účel zpracování osobních údajů,

 • právo znát kategorie dotčených osobních údajů,

 • právo znát příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů,

 • právo znát dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy,

 • právo požadovat po správci opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování a právo vznést námitku proti tomuto zpracování,

 • právo podat stížnost u dozorového úřadu,

 • právo na veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu osobních údajů,

 • právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě uděleného souhlasu,

 • skutečnosti o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,

 • právo být informován pokud hodlá Správce zpracovávat poskytnuté údaje pro jiný účel, než pro jaký byly shromážděny,

 • právo odmítnout záznam nebo monitorování telefonních hovorů se zaměstnanci Správce

Subjekt údajů má právo neposkytnout Správci své osobní údaje. V případě, že je poskytnutí těchto osobních údajů povinné (a to ze zákona či smlouvy), upozorňuje Správce subjekt údajů, že mu nebudou moci poskytnout své služby.

 

Příjemce osobních údajů

Předání osobních údajů za účelem plnění smlouvy (montáž, autodoprava apod.)

Pokud to bude k provádění smlouvy s Vámi nutné, pověříme i jiné společnosti a jednotlivce plněním úkolů pro naši společnost. V rámci reklamačního řízení mohou být Vaše údaje předány na dodavatele zboží, který je povinen se k reklamaci vyjádřit. Údaje nebudou předány do třetích zemí. Pro doručení Vámi objednaného zboží mohou být Vaše údaje zpřístupněny přepravním společnostem.

Pokud jste spolu s koupí požadovali i montáž, předáme Vaše údaje nutné k montáži příslušným montérům.

Výše uvedení poskytovatelé služeb obdrží přístup pouze k takovým osobním informacím, které jsou nutné ke splnění příslušné činnosti. Těmto poskytovatelům služeb je zakázáno používat Vaše osobní informace k jiným účelům. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito poskytovateli služeb uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

Obdobně, pokud objednáme zároveň autodopravu Vámi zakoupeného zboží, tak příslušným autodopravcům, se kterými spolupracujeme, poskytneme Vaše osobní údaje potřebné pro realizaci objednané autodopravy.

 

Předání poskytovatelům informačních systémů a datových úložišť

Při své obchodní činnosti využíváme několik informačních systému, které nám umožňují či usnadňují evidenci námi realizovaných obchodů, účetnictví apod. K ukládání dat z těchto systémů či jiných elektronických dat pak využíváme služeb datových uložišť. Provozovatelé uvedených systémů a datových uložišť tak mají přístup k námi takto evidovaným údajům, avšak tyto osoby nejsou oprávněny s těmito údaji jinak nakládat. Je-li to ze zákona nutné, jsou s těmito osobami uzavřeny dohody na ochranu Vašich osobních údajů.

 

Předání pro účely zasílání elektronických obchodních sdělení

Elektronická obchodní sdělení zasílají naši zaměstnanci prostřednictvím softwaru od externího dodavatele software, který má jakožto jeho provozovatel přístup k údajům zpracovávaným v tomto softwaru, avšak nemá žádné oprávnění s údaji jakkoliv nakládat.

V případě, že budou osobní údaje předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor nebo do zemí, které nemají odpovídající úroveň ochrany podle platných zákonů, zejména GDPR a dalších předpisů EU a vnitrostátních předpisů o ochraně osobních údajů, bude toto předání uskutečněno na základě výjimky vztahující se na konkrétní situaci, nebo Správce zajistí, že budou poskytnuty odpovídající záruky, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů v souladu s GDPR.

 

Předání za účelem vymáhání našich dlužných pohledávek

Pokud se vůči nám ocitnete v prodlení s plněním Vašich smluvních povinností a nebudete reagovat na naše výzvy k jejich řádnému splnění, můžeme Vaše osobní údaje předat advokátní kanceláři, která pro naši Společnost zajišťuje vymáhání dlužných pohledávek.

 

Předání pro účely zasílání listinných reklamních materiálů

Pro zasílání listinných reklamních materiálů naší společnosti předáváme Vaše údaje externímu poskytovateli služeb, který pro nás tuto rozesílku zajišťuje. Nepředáváme Vaše údaje třetím osobám za účelem externího reklamního použití.

 

Předání orgánům veřejné moci (např. na základě soudního příkazu)

Na základě nařízení příslušných orgánů veřejné moci jsme ze zákona povinni v jednotlivých případech poskytnout v rámci součinnosti informace o zpracovávaných osobních údajích, např. pokud je to nutné z důvodu trestního stíhání.

 

Vnitřní bezpečnost osobních údajů

Naše webové stránky a ostatní počítačové systémy jsou zabezpečeny technickými a organizačními opatřeními proti přístupu, změnám a zpracování Vašich osobních údajů nepovolanými osobami, jakož i proti jejich ztrátě a zničení.Se svými přístupovými údaji byste měli vždy nakládat jako s důvěrnými. I proto Vám doporučujeme zcela zavřít okno prohlížeče poté, co ukončíte prohlížení našich webových stránek.

 

Zpětvzetí souhlasu se zpracováním osobních údajů

Jakýkoliv Vámi nám udělený souhlas můžete kdykoliv s účinky do budoucna odvolat, a to níže uvedenými způsoby.

Souhlas se zasíláním elektronických obchodních sdělení naší společnosti lze odvolat buď:

 1. kliknutím na odhlašovací odkaz v doručeném obchodním sdělení; nebo

 2. prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu, z níž jste obchodní sdělení obdrželi (postačí kliknout na „odpovědět“ a do předmětu zprávy napsat „NEPOSÍLAT“). 

Případné Vaše odvolání souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů však nebude mít účinky na zpracování, které proběhlo před odvoláním Vašeho souhlasu, ani na jeho zákonnost.

 

Doba zpracování osobních údajů 

Vaše osobní údaje jsou u nás zpravidla uloženy po dobu realizace našeho vzájemného smluvního vztahu a dále pak po dobu trvání promlčecí doby jakéhokoliv našeho nebo i Vašeho souvisejícího nároku.

Pokud však Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, pak takové Vaše osobní údaje jsou u nás uloženy nejdéle po tu dobu, na kterou jste nám udělili souhlas, tj. zpravidla po dobu 5 let od udělení souhlasu, nebo do odvolání Vašeho souhlasu, odvoláte-li jej ještě před uplynutím této doby. V případech, kde nám to ukládá závazný právní předpis, archivujeme dokumenty, v nichž jsou obsaženy Vaše osobní údaje, po předepsanou dobu.

Soubory ke stažení